Konkurs na Logo SPK przy Ambasadzie RP w Helsinkach!

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach!

Prace można składać od 1 grudnia 2017 roku do 20 stycznia 2018 roku. Konkurs rozstrzygnięty zostanie na początku lutego przyszłego roku.

Organizatorami konkursu są Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna, a patronat nad konkursem objęła Ambasada RP w Helsinkach.

Szczegóły dotyczące wykonania prac i ich składania można znaleźć w Regulaminie.

Dla zwycięzcy przewidziano nagrody!

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach.  

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach zwanego dalej “szkoła”.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 1.12.2017r. do 20.1.2018r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi

w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw

autorskich na rzecz szkoły.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków

konkursu.

7. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub przez dwuosobowy zespół.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

- wzbudzać pozytywne emocje,

składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem · lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.Prace należy składać podając:

-imię i nazwisko,

-klasę,

-nośnik z nagranym projektem jeśli jest wykonany metoda komputerowa.  

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia  15.01.2018r. osobiście u nauczyciela prowadzącego lub przesłać odpowiednio na adres e-mailowy: Małgorzata Haba-Rantamo [habarantamo@hotmail.com], Danuta Kral-Leszczyńska [dankakralleszczynska@gmail.com], Urszula Pawlicka [ulapawlicka@gmail.com]

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Kierownik szkoły

2. Rada Rodziców

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Rada Pedagogiczna

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 1.02.2018r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.