Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej helsinki.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego helsinki.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej:01.01.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.11.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Haba-Rantamo, adres poczty elektronicznej helsinki@orpeg.pl. Można się także kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48690016408. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dane adresowe Szkoły:

Siedziba:

Polska Szkoła przy Ambasadzie RP w Helsinkach
Armas Lindgrenin tie 21
00570 Helsinki
Finland

Zajęcia odbywają się w budynku WPiH (Kulosaari).

WPiH
Risto Rytin tie 7
00570 Helsinki

e-mail: helsinki@orpeg.pl
tel. +48690016408

Wejście do budynku zlokalizowane jest od ulicy Risto Ritin tie.

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość zasygnalizowania potrzeby kontaktu pracownikiem Szkoły (w godzinach zajęć) za pomocą dzwonka zlokalizowanego przy bramie wejściowej.

Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.